Zasady dopuszczalnego użytkowania

1.1. Informacje ogólne

Jako dostawca dostępu do Internetu/World Wide Web, hostingu stron internetowych i innych usług związanych z Internetem,  AlexHost  („Spółka”) oferuje swoim klientom środki umożliwiające pozyskiwanie i rozpowszechnianie bogactwa informacji publicznych, prywatnych, komercyjnych i niekomercyjnych. Spółka szanuje fakt, że Internet zapewnia forum do swobodnej i otwartej dyskusji oraz rozpowszechniania informacji, jednakże w przypadku wystąpienia sprzecznych interesów Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia pewnych działań zapobiegawczych lub naprawczych.  Aby chronić te sprzeczne interesy, Spółka opracowała niniejszą  Politykę dozwolonego użytku  („AUP”), która uzupełnia i wyjaśnia niektóre warunki odpowiedniej umowy o świadczenie usług każdego klienta i ma służyć jako przewodnik po prawach i obowiązkach klienta podczas korzystania z usług Spółki.  Niniejsze  AUP  będzie okresowo zmieniane. Korzystanie przez klienta z usług Spółki po opublikowaniu zmian w AUP na stronie internetowej Spółki, https://alexhost.com  w sekcji Dane prawne, będzie stanowić akceptację przez klienta wszelkich nowych lub dodatkowych warunków AUP wynikających z tych zmian.   Jednym z ważnych aspektów Internetu jest to, że żadna ze stron nie jest jego właścicielem ani nie kontroluje go. Ten fakt wyjaśnia wiele z otwartości i wartości Internetu, ale również kładzie duży nacisk na osąd i odpowiedzialność tych, którzy korzystają z Internetu, zarówno w informacjach, które zdobywają, jak i w informacjach, które rozpowszechniają innym.  Kiedy subskrybenci uzyskują informacje za pośrednictwem Internetu, muszą pamiętać, że Firma nie może monitorować, weryfikować, gwarantować ani ręczyć za dokładność i jakość informacji, które użytkownicy mogą uzyskać. Z tego powodu użytkownik musi kierować się swoją najlepszą oceną, polegając na informacjach uzyskanych z Internetu, a także powinien być świadomy, że niektóre materiały zamieszczone w Internecie są seksualnie jawne lub w inny sposób obraźliwe.  Ponieważ Spółka nie może monitorować ani cenzurować Internetu i nie będzie podejmować prób tego typu działań, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez swoich użytkowników, klientów lub abonentów w wyniku niedokładnej, nieodpowiedniej, obraźliwej lub nielegalnej komunikacji w Internecie.  Gdy użytkownicy, klienci lub rozpowszechniają informacje za pośrednictwem Internetu, muszą również pamiętać, że Spółka nie przegląda, nie edytuje, nie cenzuruje ani nie bierze odpowiedzialności za żadne informacje, które mogą tworzyć jej użytkownicy, klienci lub subskrybenci. Gdy użytkownicy umieszczają informacje w Internecie, ponoszą taką samą odpowiedzialność jak inni autorzy za naruszenie praw autorskich, zniesławienie i inne szkodliwe wypowiedzi.  Ponadto, ponieważ informacje, które tworzą, są przesyłane przez sieć Firmy i mogą dotrzeć do dużej liczby osób, w tym zarówno klientów i subskrybentów, jak i osób niebędących subskrybentami Firmy, posty klientów i subskrybentów w Internecie mogą wpłynąć na innych klientów i subskrybentów oraz mogą zaszkodzić dobrej woli, reputacji biznesowej i operacjom Firmy. Z tych powodów klienci i subskrybenci naruszają politykę Firmy i umowę o świadczenie usług, gdy oni, ich klienci, podmioty stowarzyszone lub spółki zależne podejmują działania opisane w niniejszym dokumencie.

1.2. Zakres

Niniejsze AUP reguluje korzystanie z produktów i usług Spółki („Usługi”). Niniejsze AUP jest włączone przez odniesienie do każdej umowy, jaką Spółka zawiera z klientem (każdy „Klient”) w celu korzystania z takich Usług.  Firma może modyfikować niniejsze AUP w dowolnym momencie bez powiadomienia. Ponadto niniejsze AUP jest włączone przez odniesienie do Warunków korzystania z usługi mających zastosowanie do witryny internetowej firmy, tak aby żadna osoba korzystająca z witryny internetowej firmy (niezależnie od tego, czy jest ona Klientem) nie mogła podejmować żadnych działań korzystając z witryny internetowej firmy, których Klientowi nie wolno byłoby podejmować korzystając z Usług.

1.3. Cel

Niniejsze AUP reguluje korzystanie z produktów i usług Spółki („Usługi”). Niniejsze AUP jest włączone przez odniesienie do każdej umowy, jaką Spółka zawiera z klientem (każdy „Klient”) w celu korzystania z takich Usług.  Firma może modyfikować niniejsze AUP w dowolnym momencie bez powiadomienia. Ponadto niniejsze AUP jest włączone przez odniesienie do Warunków korzystania z usługi mających zastosowanie do witryny internetowej firmy, tak aby żadna osoba korzystająca z witryny internetowej firmy (niezależnie od tego, czy jest ona Klientem) nie mogła podejmować żadnych działań korzystając z witryny internetowej firmy, których Klientowi nie wolno byłoby podejmować korzystając z Usług.

1.4. Zabraniamy następujących działań w naszych usługach:

 • Spam ;
 • DDoS / skanowanie AMP / atak SYN flood / podszywanie się pod IP i modyfikacja nagłówka IP;
 • Hakerstwo / Botnet / RAT / Ransomware;
 • Oszustwo / wyłudzenie / phishing / podszywanie się pod kogoś w jakikolwiek sposób związany z tym;
 • Przekaźniki wyjściowe TOR;
 • Pornografia dziecięca, pornografia zwierzęca, modelki poniżej 18 roku życia;
 • Malware / Exploity / Wirusy;
 • Witryny oszukańcze oraz przekierowania do takich witryn;
 • Jakakolwiek aktywność mogąca prowadzić do umieszczenia adresu IP na czarnej liście (SpamHaus, StopForumSpam, SpamCop, Blocklist, bazy danych programów antywirusowych i inne czarne listy).

1.5. Zabraniamy następujących działań w naszym VPS

Wszystkie czynności wymienione w punkcie (1.4) są zabronione. Jeśli Twój serwer VPS stwarza problemy innym użytkownikom (potężne ataki DDoS, nadmierne obciążenie kanału i podsystemu dyskowego itp.) W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia obciążenia lub odmowy świadczenia usług w dowolnym momencie oraz do zaproponowania przeniesienia na serwer dedykowany w celu zapewnienia stabilnej i płynnej pracy pozostałych klientów.

1.6. Hosting współdzielony Nadmierne użytkowanie niedozwolone

Wszystkie czynności wymienione w punkcie (1.4) są zabronione.
 • Jeżeli Twój współdzielony hosting WWW stwarza problemy innym użytkownikom (potężne ataki DDoS, nadmierne obciążenie kanału i podsystemu dyskowego itp.), możesz dokonać uaktualnienia do VPS lub serwera dedykowanego;
 • Wykorzystywać Usług w celu przeprowadzania ataków typu „odmowa usługi” przeciwko Spółce lub innym hostom sieciowym lub użytkownikom Internetu lub w celu innego pogarszania lub zakłócania działania serwerów i urządzeń Spółki lub serwerów i urządzeń innych hostów sieciowych lub użytkowników Internetu;
 • Wysyłaj wiadomości lub programy, które nadmiernie wykorzystują czas procesora, miejsce na dysku lub przepustowość sieci;
 • Wykorzystywać Usług w celu podważania lub pomagania innym w podważaniu bezpieczeństwa lub integralności jakichkolwiek systemów, obiektów lub urządzeń Spółki;
 • Wykorzystywać Usług do rozpowszechniania lub umieszczania wirusów, robaków, koni trojańskich lub kodów komputerowych mających na celu zakłócenie działania Usług, zniszczenie danych, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu lub zakłócenie działania Usług;
 • Wykorzystuj nadmierne obciążenie procesora / pamięci RAM i inne (ciężkie filmy, duży ruch itp.), które mogą zaszkodzić innym użytkownikom w sieci;
 • Wykorzystywać Usług do przeprowadzania skanowania portów lub innych inwazyjnych procedur na jakimkolwiek serwerze (z wyjątkiem serwerów, dla których Użytkownik jest upoważnionym administratorem systemu);

2. Naruszenia

Zastrzeżenie: Firma ( AlexHost SRL ) wyraźnie zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku monitorowania swoich Klientów i innych Użytkowników pod kątem naruszeń niniejszej  Umowy AUP . Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania żadnego ze swoich Klientów lub innych Użytkowników ani za żadną treść, którą Użytkownik może opublikować na jakiejkolwiek stronie internetowej. Środki zaradcze: Jeżeli Spółka dowie się o naruszeniu niniejszej  Polityki AUP , zareaguje ona na wezwanie właściwego Klienta i może, według własnego uznania, podjąć dowolne z następujących działań, zależnie od powagi i czasu trwania naruszenia:
 • Ostrzeżenie Klienta; i/lub
 • Zawieszenie możliwości korzystania z Usług przez Klienta naruszającego przepisy; i/lub
 • Zakończenie świadczenia Usług Klientowi dopuszczającemu się wykroczenia; i/lub
 • Nałożenie opłat lub obciążeń na konto Klienta naruszającego przepisy zgodnie z obowiązującą umową o świadczenie usług; i/lub
 • Podejmowanie innych działań zgodnie z niniejszą Polityką AUP, obowiązującą umową o świadczenie usług lub obowiązującym prawem.

3. Zastrzeżenie praw

Spółka zastrzega sobie prawo do współpracy z właściwymi organami prawnymi w dochodzeniach dotyczących roszczeń dotyczących nielegalnej działalności związanej z Usługami Spółki, Klientami i innymi Użytkownikami. Spółka zastrzega sobie wszelkie inne prawa do reagowania na naruszenia niniejszej Polityki AUP w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i zgodnie z wszelkimi obowiązującymi zobowiązaniami umownymi.  Spółka może wykorzystywać środki techniczne do monitorowania komunikacji przychodzącej i wychodzącej ze swoich urządzeń sieciowych, aby zapobiegać wprowadzaniu wirusów lub innego wrogiego kodu, zapobiegać włamaniom, a także w celu egzekwowania niniejszej  Polityki AUP.  Każdy Klient zgadza się, że Spółka jest upoważniona do monitorowania jego komunikacji za pośrednictwem swojej sieci w tych celach.

4. Zaprzestań świadczenia usług

W przypadku wykrycia podejrzanej aktywności lub naruszenia zasad AUP zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z Tobą. Jeżeli nie odpowiesz, będziemy zmuszeni podjąć inne działania, w tym, między innymi, zaprzestać świadczenia Ci usług.  Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia/zablokowania/zawieszenia Twojego konta i powiązanych z nim usług w przypadku wykrycia któregokolwiek z działań wymienionych w punkcie 1.4.  Zwracamy uwagę, że w przypadku złamania zasad AUP zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.

5. Polityka zwrotu pieniędzy 

Opcja pełnego zwrotu pieniędzy dostępna w ciągu 30 dni od zakupu, co daje Ci mnóstwo czasu na przetestowanie ich ogólnej wydajności. Uwaga : Tylko konta hostingowe po raz pierwszy kwalifikują się do naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Na przykład, jeśli wcześniej kupiłeś pakiet hostingu współdzielonego i anulowałeś go w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, nie będziesz uprawniony do dalszego zwrotu ceny hostingu współdzielonego. Dodatkowe licencje na oprogramowanie innych firm (takie jak cPanel, Plesk, ISPManager, DirectAdmin  lub Softaculous ) nie podlegają zwrotowi.

5.1. Produkty, dla których obowiązuje standardowa polityka zwrotów: 

 • Hosting współdzielony
 • Hosting WordPressa
 • DMCA-ignoruj ​​hosting
 • Hosting Litespeed
 • VPS (wirtualne serwery prywatne)
 • Windows VPS (wirtualne serwery prywatne z systemem Windows)
 • Dedykowane serwery
 • Usługa kolokacji

5.2. Produkty, za które nie przysługuje zwrot pieniędzy:

 • Domeny
 • Certyfikat SSL
 • Usługa VPN
 • zakupiona podsieć*
  •  nie oferujemy zwrotu pieniędzy za zakupioną podsieć z dodatkową opcją serwera dedykowanego.

5.3. Zasady szczególne dotyczące zwrotów z tytułu usługi serwera dedykowanego i kolokacji

Zakup serwera dedykowanego lub usługi kolokacji po raz pierwszy można anulować, a pieniądze zwrócić (oprócz kosztów licencji). W przypadku zwrotu obowiązują następujące zasady: –  Początkowa instalacja serwera – 5 euro . – Opłata za zwrot -30% zapłaconej kwoty. W przypadku naruszenia zasad AUP lub złożenia zamówienia z wykorzystaniem aktywnego kodu promocyjnego należy pamiętać, że w takich okolicznościach zwroty pieniędzy nie będą dokonywane.

5.4. Specjalne zasady zwrotu pieniędzy, jeśli używasz BTC jako bramki płatniczej

Specjalne zasady zwrotu pieniędzy są określone dla użytkowników, którzy wykorzystują BTC jako bramkę płatności. Poniższe punkty opisują to:
 • Minimalna kwota zwrotu: W przypadku korzystania z BTC jako bramki płatniczej, AlexHost ustala minimalną kwotę zwrotu na 100 USD.
 • Opłata za zwrot: Stała opłata w wysokości 20 USD obowiązuje od każdej kwoty zwrotu.
 • Wyjątki: Zwroty poniżej 100 USD nie mogą być przetwarzane za pośrednictwem BTC i wymagają alternatywnej metody zwrotu, takiej jak USDT. Korzystanie z USDT TRC20 wiąże się również z opłatą zwrotną w wysokości 5 USD w przypadku braku minimalnej kwoty. 
 • Potwierdzenie transakcji: Przed przetworzeniem zwrotu BTC konieczne jest sprawdzenie zgodności kwoty minimalnej i uwzględnienie opłaty.
AlexHost ceni swoich klientów i dąży do zapewnienia uczciwych i przejrzystych warunków zwrotu pieniędzy, zgodnie z ustalonymi zasadami i opłatami.
Zmieniono: 26/06/2024