7 Сигурност Големи заплахи и предизвикателства в областта на киберсигурността за 2024 г.

📒  Без рубрики

Атаките, задвижвани от AI, се отнасят до кибератаки, които използват техники за изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML) за автоматизиране и подобряване на различни етапи от жизнения цикъл на атаката. Тези атаки използват AI алгоритми, за да имитират човешкото поведение, да се адаптират към променящите се среди и да избегнат традиционните мерки за сигурност, което ги прави особено мощни и трудни за откриване.

Силата на задвижваните от AI атаки произтича от няколко ключови фактора:

 1. Автоматизация: AI позволява на нападателите да автоматизират различни задачи, включени в процеса на атака, като разузнаване, избор на цел и доставка на полезен товар. Тази автоматизация позволява бързо и мащабируемо изпълнение на атаки в широк диапазон от цели.
 2. Адаптивност: AI алгоритмите могат да анализират огромно количество данни, за да коригират динамично стратегиите за атака в отговор на защитни мерки. Нападателите могат непрекъснато да усъвършенстват своите тактики въз основа на обратна връзка в реално време, което затруднява защитниците да предвидят и противодействат на действията им.
 3. Стелт: Задвижваните от AI атаки могат да използват сложни техники за избягване, за да заобиколят традиционните защити за сигурност. Чрез имитиране на легитимно потребителско поведение или камуфлиране на злонамерена дейност в нормалния мрежов трафик, тези атаки могат да останат неоткрити за продължителни периоди, изостряйки риска за целевите системи и данни.
 4. Целенасочена експлоатация: AI алгоритмите могат да анализират големи масиви от данни, за да идентифицират уязвимостите и слабостите в целевите системи по-ефективно от ръчните методи. Това позволява на атакуващите да стартират силно насочени и персонализирани атаки срещу конкретни организации или лица, увеличавайки вероятността за успех.

Опасността от задвижвани от изкуствен интелект атаки се крие в способността им да изпреварват традиционните защити за киберсигурност и да използват уязвимостите в мащаб . Тези атаки могат да доведат до значителни финансови загуби, пробиви на данни и увреждане на репутацията на организациите. Освен това, тъй като AI технологиите стават по-достъпни за злонамерени участници, потенциалът за широко разпространени и сложни киберзаплахи продължава да расте, което представлява огромно предизвикателство за специалистите по киберсигурност по целия свят

кибер заплахи за 2024 г

В непрекъснато развиващия се пейзаж на киберсигурността, изпреварването на възникващите заплахи е от първостепенно значение. Докато навлизаме в 2024 г., безброй предизвикателства са изправени както пред организации, така и срещу отделни лица, създавайки значителни рискове за целостта на данните, поверителността и цялостната сигурност. Тук разкриваме седемте най-належащи заплахи и предизвикателства, доминиращи в сферата на киберсигурността тази година:

 1. Заплаха от квантовите изчисления: С бързия напредък в квантовите изчисления традиционните криптографски методи са изправени пред остаряване. Потенциалът на квантовите компютри да разбиват широко използвани алгоритми за криптиране представлява сериозно предизвикателство за сигурността на данните. Организациите трябва да инвестират в квантово устойчива криптография и да са в крак с развитието на квантовите изчисления, за да намалят този риск.
 2. Кибератаки, задвижвани от изкуствен интелект: Сливането на изкуствен интелект (ИИ) и кибернетични заплахи усилва сложността и мащаба на атаките. Зловреден софтуер, управляван от AI, може автономно да се адаптира и да избегне механизмите за откриване, което прави традиционните стратегии за защита неадекватни. Възприемането на управлявани от AI решения за киберсигурност става наложително за противодействие на развиващите се тактики на злонамерени участници.
 3. Уязвимости на веригата за доставки: Взаимосвързаният характер на веригите за доставка представлява обширна повърхност за атака за кибернетични противници. Насочването към доставчици и доставчици на трети страни се е превърнало в преобладаваща тактика, позволяваща на участниците в заплахата да проникнат индиректно в добре защитени мрежи. Укрепването на сигурността на веригата за доставки чрез строги проверки, непрекъснато наблюдение и прилагане на стабилни рамки за управление на риска на доставчиците е от съществено значение.
 4. Възраждане на рансъмуер: Атаките на рансъмуер продължават да измъчват организациите, като използват криптиране, за да изнудват солидни плащания за откуп. Развитието на тактиките на рансъмуер, включително двойно изнудване и целеви атаки срещу критична инфраструктура, създава сериозни финансови и оперативни рискове. Организациите трябва да дадат приоритет на всеобхватни стратегии за архивиране, обучение за информираност на служителите и проактивно откриване на заплахи, за да се борят ефективно с тази широко разпространена заплаха.
 5. Уязвимости в Интернет на нещата (IoT): Разпространението на IoT устройства въвежда множество уязвимости в сигурността, разширявайки повърхността на атаката и усложнявайки усилията за киберсигурност. Несигурните IoT устройства служат като входни точки за киберпрестъпниците за проникване в мрежи, компрометиране на данни и стартиране на широкомащабни разпределени атаки за отказ на услуга (DDoS). Внедряването на строги IoT протоколи за сигурност, като удостоверяване на устройството и криптиране, е от решаващо значение за защита срещу заплахи, свързани с IoT.
 6. Експлойти от нулев ден и управление на уязвимости: Експлойти от нулев ден, използващи неизвестни уязвимости в софтуера или хардуера, представляват значителни предизвикателства за специалистите по киберсигурност. Актьорите на заплахи се възползват от уязвимостите от нулевия ден, за да стартират скрити и разрушителни атаки, правейки традиционните защити, базирани на сигнатури, неефективни. Проактивните практики за управление на уязвимости, включително управление на корекции, сканиране на уязвимости и споделяне на информация за заплахи, са от съществено значение за смекчаване на рисковете, свързани с експлойти от нулев ден.
 7. Съответствие с нормативните изисквания и опасения за поверителността: Все по-строгият регулаторен пейзаж, илюстриран от рамки като GDPR и CCPA, налага сложни изисквания за съответствие на организациите по целия свят. Неспазването не само излага организациите на солидни глоби, но също така подкопава доверието и опетнява репутацията. Даването на приоритет на поверителността на данните, прилагането на стабилни рамки за съответствие и насърчаването на култура на прозрачност са жизненоважни за навигирането в регулаторния лабиринт и запазването на доверието на потребителите.

Как да се подготвите за заплахите, изброени по-горе:

Защитата срещу безбройните заплахи за киберсигурността, задаващи се през 2024 г., изисква многостранен подход, който включва както проактивни мерки, така и адаптивни стратегии. Ето изчерпателно ръководство за това как организациите и отделните лица могат да укрепят защитите си срещу седемте основни заплахи, посочени по-горе:

 1. Квантова изчислителна заплаха:
  • Инвестирайте в квантово-устойчива криптография: Приемете алгоритми за криптиране, които са устойчиви на квантови изчислителни атаки, като криптография, базирана на решетка или криптография, базирана на хеш.
  • Бъдете информирани: Наблюдавайте напредъка в квантовата изчислителна технология и си сътрудничете с изследователски общности, за да изпреварвате потенциалните уязвимости.
 2. Кибератаки, задвижвани от AI:
  • Внедрете управлявани от AI решения за сигурност: Внедрете базирани на AI решения за киберсигурност, способни да откриват и смекчават напреднали заплахи в реално време.
  • Подобрете разузнаването на заплахите: Използвайте AI за събиране и анализ на информация за заплахите, за да предвидите и противодействате ефективно на възникващите вектори на атаки.
 3. Уязвимости на веригата за доставки:
  • Провеждайте оценки на риска на доставчиците: Прилагайте стриктни практики за управление на риска на доставчиците, за да оцените състоянието на сигурността на доставчици и доставчици на трети страни.
  • Внедряване на многопластова защита: Внедрете системи за откриване на проникване, мрежово сегментиране и криптиране, за да смекчите въздействието на атаките по веригата на доставки.
 4. Възраждане на Ransomware:
  • Архивиране и възстановяване: Поддържайте редовно архивиране на критични данни и системи, за да улесните бързото възстановяване в случай на атака на ransomware.
  • Обучение и осведоменост на потребителите: Обучете служителите за рисковете от фишинг имейли и тактики за социално инженерство, които обикновено се използват за доставяне на рансъмуер.
 5. Уязвимости на интернет на нещата (IoT):
  • Защитени IoT устройства: Внедрете силни механизми за удостоверяване, актуализации на фърмуера и протоколи за криптиране, за да защитите IoT устройства срещу неоторизиран достъп.
  • Мрежово сегментиране: Изолирайте IoT устройствата от критични мрежови сегменти, за да ограничите потенциални пробиви и да ограничите въздействието на атаки, свързани с IoT.
 6. Експлойти от нулев ден и управление на уязвимости:
  • Управление на корекции: Създайте стабилен процес за управление на корекции за незабавно адресиране на известни уязвимости в софтуерните и хардуерните компоненти.
  • Сканиране за уязвимости: Провеждайте редовни сканирания за уязвимости, за да идентифицирате и коригирате потенциални слабости, преди да бъдат използвани от злонамерени участници.
 7. Съответствие с нормативната уредба и опасения за поверителността:
  • Рамки за управление на данни: Приложете цялостни рамки за управление на данни, за да гарантирате съответствие с разпоредби като GDPR и CCPA.
  • Поверителност чрез проектиране: Интегрирайте съображенията за поверителност в дизайна и разработването на продукти и услуги, за да адресирате проактивно проблемите, свързани с поверителността.
Заключение:

В допълнение към тези технически мерки, насърчаването на култура на осведоменост за киберсигурността и насърчаването на сътрудничество между организационните силози са от решаващо значение за изграждането на устойчивост срещу развиващи се заплахи. Чрез възприемането на проактивен и холистичен подход към киберсигурността, организациите и хората могат ефективно да намалят рисковете и да се предпазят от сложните заплахи, преобладаващи през 2024 г.

Alexhost се грижи за вашата сигурност, защо не използвате нашия управляван VPS, ако нямате познания? Ние го правим за вас! Искате ли да се освободите? Ние също имаме Unmanaged VPS от Alexhost, който ви позволява да имате пълен контрол над вашия VPS и много повече! А защо да не използваме и нашата VPN услуга за защита, когато се свързвате към вашия сървър и когато сърфирате?